Phương thức thanh toán tại dự West Lakes Golf Villas2022 gồm cho phương thức Phương thưc thanh toán chuẩn và Phương thưc thanh toán vượt tiến độ.

 Phương thưc thanh toán chuẩn

 Phương thưc thanh toán vượt tiến độ